Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
8 listopada 2019 r. Katowice
27 listopada 2019 r. Wrocław

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

PROGRAM:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane wraz z aktualnymi zmianami, jako podstawowy akt prawny regulujący zagadnienie organizacji i prowadzenia robót budowlanych.
2. Katalog podstawowych pojęć i terminów prawa budowlanego oraz szczegółowy zakres poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
3. Katalog obiektów budowlanych, a odpowiedzialność właściciela, zarządcy obiektu za stan obiektu budowlanego.
4. Szczegółowy katalog robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszenia – procedura i dokumenty wymagane do uzyskania niezbędnych decyzji i zgłoszeń.
5. Umowa o roboty budowlane – zakres podmiotowy i przedmiotowy umowy oraz zabezpieczenie interesów stron umowy, rękojmia z tytułu robót budowlanych.
6. mowa o roboty budowlane a umowa zlecenia prowadzenia prac – różnice prawne i skutki dla inwestora oraz wykonawcy.
7. Zasady i tryb prowadzenia robót budowlanych przez inwestora, uczestnicy robót budowlanych – inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wykonawca, podwykonawcy.
8. Zakres obowiązków i odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane dla osób wymienionych z pkt 4.
9. Zmiany istotne i nieistotne zakres pojęcia i praktyka stosowania przepisów związanych z wymienionymi zagadnieniami.
10. Książka obiektu budowlanego a należyte wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych – przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
11. Kontrole nadzoru budowlanego, procedura kontroli, protokoły z kontroli okresowej, decyzje i postanowienia wydawane przez nadzór budowlany.
12. Etapy inwestycji a zasada należytej staranności uczestników robót budowlanych.
13. Inwentaryzacja terenu i obiektu budowlanego w przypadku zmiany wykonawcy oraz wypowiedzenia umowy o roboty budowlane przez inwestora.
14. Proponowane zmiany w prawie budowlanym, orzecznictwo sądowe.

CENA:
540 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)