Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCY: Krzysztof STUCKE
Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

PROGRAM:

1. Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO
 - nowy zakres danych osobowych pobierany od kandydata do pracy
 - nowy zakres danych osobowych pobierany od pracownika
 - dane biometryczne możliwe ale z ograniczeniami
 - nowe zasady monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej
 - pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 - obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych
2. Zmiany w ZFŚS wymuszone RODO
 - dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- oświadczenia oraz zaświadczenia obowiązek przeglądu danych osobowych
 - rola Regulaminu ZFŚS
 - pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 - obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych
3. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 - akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
 - możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych,
 - nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
 - okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia
 - doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 - wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 - obligatoryjne niszczenie dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 - wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej-papierowa/elektroniczna
 - nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.;
4. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie rozliczania z ZUS
 - warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
 - nowe dokumenty ZUS OSW, ZUS RIA
 - zmiana treści druku ZUS ZWUA
5. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 - data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
 - udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
 - zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
 - zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji
6. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.
 - rozszerzenie prawa koalicji związkowej (zleceniobiorca, samozatrudniony)
 - definicja osoby wykonującej pracę zarobkową
 - wprowadzenie terminów na przedstawienie przez zarząd związku stanowiska w sprawie rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy działacza związkowego
 - nowa definicja pracodawcy
7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych w 2019
 - nowe zasady potrącania- stosowanie przepisów kp

CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)