Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do ustalenia

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych

PROGRAM:

1. Inwentaryzacja zasobów i ich ewidencja.
2. Archiwizacja dokumentacji prawno-formalnej, technicznej i administracyjnej.
3. Określanie parametrów pozwalających na prawidłową ocenę podstawy wyliczenia podatku od nieruchomości.
4. Zasady pomiaru powierzchni. Normy, porozumienia. Ćwiczenia-sporządzenie szkiców powierzchni i pomiary praktyczne wg różnych norm.
5. Dobra, sprawdzona metoda prowadzenia Książek Obiektu Budowlanego KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej, zwłaszcza dla kompleksów zarządzanych obiektów, w tym:
 - Zakresy kontroli, sposób przeprowadzania, wzory protokołów kontroli okresowych.
 - Zasady kontroli okresowej obiektów zbudowanych z wykorzystaniem wyrobów azbestowych. Zakres kontroli, sposób dokumentowania. Utylizacja azbestu - sprawozdawczość.
 - Zakres  odpowiedzialności za dokumentację i jej przechowywanie.
 - Zalecenia pokontrolne z kontroli okresowych obiektów budowlanych i ich realizacja. Czy użytkownik obiektu jest zobowiązany z mocy prawa do usunięcia uszkodzeń. Prawo, orzecznictwo.
6. Przeglądy instalacji budynkowych:
 - Rola instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 - Realizacja zapisów scenariusza pożarowego
 - Rola dokumentacji techniczno–ruchowej, tzw. DTR.
7. Gospodarka „freonami”. Wymagania wynikające z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych zwana ustawą F-gazową. Zasady raportowania.
8. Rola dokumentacji w kwestii zarządzania ryzykiem- materiały dowodowe, relacje z ubezpieczycielami.
9. Zawieranie umów o roboty budowlane (zmiany w Kodeksie cywilnym) oraz umów o przeprowadzenie kontroli okresowych. Kwestia rękojmi w umowach o roboty budowlane.
10. Gwarancje - odpowiedzialność generalnego wykonawcy. Wykonanie zastępcze.
11. Metodologia dokumentowania i archiwizowania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem przeglądów instalacji obiektowych. Dobra praktyka.
12. Planowanie – od zestawienia potrzeb remontowych do planu remontów. Matryca kosztów - narzędzie do sporządzenia planu gospodarczego lub budżetu operacyjnego.

CENA:
690 zł brutto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)