Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do ustalenia

PROGRAM:

1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego.
2. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
3. Skutki uchwalenia miejscowego planu- renta planistyczna, odszkodowania.
4. „Kodeks reklamowy”.
5. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) różnice między tymi decyzjami, b) wymogi formalne wniosku, c) przesłanki uzyskania decyzji, d) Cesja decyzji o warunkach zabudowy, e) Wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy.
6. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym – zagadnienia podstawowe:
a) Decyzje środowiskowe, b) Ponowna ocena oddziaływania na środowisko, c) Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000, d) Gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody, e) Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, f) Ochrona gruntów rolnych i leśnych, g) Omówienie art. 546 ust. z 20.07.2017 r. Prawo wodne i jego wpływu na inwestycje budowlane po 1.01.2018 r., h) Pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne.
7. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.).
8. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego – podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola .
9. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego.
10. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
11. Zasady udzielania pozwoleń na budowę – procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.
12. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania – zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa.
13. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania – omówienie art. 36a Pr. bud.
14. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa – omówienie art. 37 Pr. bud.
15. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę – omówienie art. 40 Pr. bud., pytania, dyskusja
16. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia. budowlanego/dokonania zgłoszenia.
17. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu.
18. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
19. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- art.48 i nast. Pr. bud. – procedura legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)