Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"


PROGRAM:

1. Obowiązki zarządu wspólnoty z mocy ustawy o własności lokali.
2. Warunki prawne i faktyczne przygotowania zebrania właścicieli lokali [przedmiot, podmioty, miejsce, termin, podstawa prawna zwołania zebrania]. Terminy zebrań obowiązkowych i nieobowiązkowych.
3. Jak zorganizować coroczne zebranie właścicieli lokali w "dużych" oraz w "małych wspólnotach mieszkaniowych?
4. Zwołanie właścicieli lokali na zebranie [kto zwołuje, kogo zwołać, jak zwołać współwłaścicieli lokali, czy zwołać spadkobierców właścicieli, kiedy zwołać]. Zwoływanie właścicieli na wniosek 1/10 właścicieli lokali. Treść zawiadomienia o zebraniu i jego doręczenie. Porządek zebrania [czy ustalony w zawiadomieniu porządek zebrania można zmienić i kiedy].
5. Skutki wadliwego zwoływania właścicieli na zebranie. Czy ustawa o własności lokali uzależnia zdolność zebrania do powzięcia uchwał od jego należytego zwołania?
6. Lista obecności - identyfikacja właścicieli lokali [także współwłaścicieli ułamkowych lokali]. Identyfikacja pełnomocników właścicieli lokali biorących udział w zebraniu[forma, treść, oraz ważność pełnomocnictwa]. Jak podpisuje się pełnomocnik i jaki oraz komu składa dokument upoważnienia?
7. Przykładowy przebieg zebrania sprawozdawczego według ustawy o własności lokali oraz innych ustaw oraz według orzecznictwa. Procedowanie przykładowych uchwał z zebrania sprawozdawczego. Protokołowanie przebiegu zebrania właścicieli, dokumentacja zebrania, przechowywanie dokumentacji.
8. Głosowanie nad uchwałami w toku zebrania oraz zbieranie głosów indywidualne, przebieg różnych trybów glosowania. Jak zapadają uchwały i jak liczyć glosy? Kto zbiera i kiedy glosy indywidualne? Co oznacza przepis "chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos" i jak go realizować? Kiedy obowiązuje powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał?
9. Głosowanie, gdy suma udziałów nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy oba te warunki spełnione są łącznie? Co to znaczy "na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów"?
10. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, po zmianie ustawy o własności lokali? Czy współwłaściciele lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób?
11. Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie?
12. Rozrachunki roczne z właścicielami lokali z różnych tytułów:
  1) z wyniku finansowego za rok obrachunkowy [nadwyżka, strata];
  2) ze świadczenia cywilnego w dostawie mediów do lokali właścicieli;
  3) ze zwrotu wydatków na "podatek śmieciowy".

CENA:
590 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)