Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Helena POŚPIESZYŃSKA
Uznany specjalista z zakresu gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, zarządca nieruchomości, lustrator. Posiada wieloletnią praktykę na stanowisku głównego księgowego oraz w firmie audytorskiej. Autor publikacji z zakresu gospodarki finansowej. Wieloletni wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę lustratorów, członków rad nadzorczych, zarządów, księgowych spółdzielni mieszkaniowych


PROGRAM:

1. Sprawozdanie finansowe wg nowych wzorów z uwzględnieniem przepisów systemowych.
2. Konieczny zakres nowelizacji polityki rachunkowości dot. m.in.
   a) zasady Istotności
   b) amortyzacji
   c) wyników
3. Zwiększenie zakresu odpowiedzialności organów spółdzielni - sankcje.
4. Inwentaryzacja wszystkich pozycji bilansowych.
5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z ewidencją.
6. Tworzenie rezerw i aktualizacja wyceny.
7. Specyficzny sposób prezentacji wyników w rachunku zysków i strat.
8. Fundusze spółdzielni i majątek trwały z uwzględnieniem nowelizacji ustaw o spółdzielni mieszkaniowej i o rachunkowości.
9. Dodatkowa informacja i objaśnienia znowelizowane ustawą o rachunkowości.
10. Czynniki ryzyka w procedurach badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
11. Tryb zatwierdzania sprawozdań, podział wyników oraz nowe obowiązki dot. podpisywania i publikowania sprawozdań finansowych.
12. Przykładowy bilans i rachunek zysków i strat – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel.
13. Nowelizacja ustaw podatkowych i ordynacji podatkowych.
14. Omówienie aktualnego orzecznictwa i interpretacji

CENA:
540 zł netto (664,20 zł brutto)
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)